Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Michal Nováček
Vystrčil s.r.o.
se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno
IČO: 25581911
podnikající na základě Živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města
Brna dne ... 2.8.2012 č.j.:MMB/0261191/2012, sp.značka: ZU/MMB/0259866/2012
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní
společnosti Vystrčil s.r.o., se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno, IČO: 25581911,
podnikající na základě ...živnostentského oprávnění vydaného Magistrátem
města Brna dne... (dále jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský
zákoník”), ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně
neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.2. Kupujícím je spotřebitel či podnikatel
1.3. Podnikatelem je osoba:
- zapsaná v obchodním rejstříku
- vykonávající na vlastní účet výdělečnou činnosst živnostentským nebo obdobným
způsobem
- definovaná v § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků (náklady na balení, dopravu a podobné výdaje jsou uvedeny
nejpozději před uzavřením kupní smlouvy). Nabídka prodeje a ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou nabízeny Prodávajícím a než je uzavřena daná kupní
smlouva s Kupujícím.
2.2. Kupující prohlašuje, že všechny údaje týkající se Kupujícího v Kupní smlouvě jsou
uvedeny řádně a pravdivě. Pro případ porušení této povinnosti je sjednána smluvní
pokuta ve výši 5.000,- Kč. Nárok Prodávajícího na náhradu škody není touto smluvní
pokutou nijak dotčen.
2.3. Objednání zboží je uskutečněno skrze webový formulář na webovém rozhraní
obchodu (www.drevnikove-ploty.cz). Formulář obsahuje zejména tyto informace
- informace o objednávaném zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží (převodem na účet přes fakturu, dobírkou při převzetí
zboží) a informace o požadovaném doručení zboží
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Michal Nováček
Vystrčil s.r.o.
se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno
IČO: 25581911
podnikající na základě Živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města
Brna dne ... 2.8.2012 č.j.:MMB/0261191/2012, sp.značka: ZU/MMB/0259866/2012
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní
společnosti Vystrčil s.r.o., se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno, IČO: 25581911,
podnikající na základě ...živnostentského oprávnění vydaného Magistrátem
města Brna dne... (dále jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský
zákoník”), ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně
neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.2. Kupujícím je spotřebitel či podnikatel
1.3. Podnikatelem je osoba:
- zapsaná v obchodním rejstříku
- vykonávající na vlastní účet výdělečnou činnosst živnostentským nebo obdobným
způsobem
- definovaná v § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků (náklady na balení, dopravu a podobné výdaje jsou uvedeny
nejpozději před uzavřením kupní smlouvy). Nabídka prodeje a ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou nabízeny Prodávajícím a než je uzavřena daná kupní
smlouva s Kupujícím.
2.2. Kupující prohlašuje, že všechny údaje týkající se Kupujícího v Kupní smlouvě jsou
uvedeny řádně a pravdivě. Pro případ porušení této povinnosti je sjednána smluvní
pokuta ve výši 5.000,- Kč. Nárok Prodávajícího na náhradu škody není touto smluvní
pokutou nijak dotčen.
2.3. Objednání zboží je uskutečněno skrze webový formulář na webovém rozhraní
obchodu (www.drevnikove-ploty.cz). Formulář obsahuje zejména tyto informace
- informace o objednávaném zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží (převodem na účet přes fakturu, dobírkou při převzetí
zboží) a informace o požadovaném doručení zbož
3. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy.
3.2. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a
zejména za její bezvadovost. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má
jakost a popisované vlastnosti smlovou požadované, Prodávajícím popisované, nebo na
základě prováděné reklamy očekávané, popřípadně jakost a užitné vlastnosti pro věc
takového druhu obvyklé a že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v
odpovídajícím množství nebo hmotnosti.
3.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má
Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez dlouhého odkladu uvedl věc do
stavu odpovídajícím Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou nebo
výměnou daného kusu či celého zboží. Pokud takový postup není možný, může Kupující
požadovat odpovídající slevu či od kupní smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud Kupující
před převzetím o rozporu s kupní smlouvou věděl a bylo tak domluveno s Prodávajícím,
nebo pokud rozpor Kupující sám vlastní vinou.
3.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za
vady, které se projeví jako Rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
3.5. Není-li sjednáno jinak, je záruční doba – tedy doba odpovědnosti Prodávajícího za
vady věci 24 měsíců.
3.6. v případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za níž byla sleva
poskytnuta.
3.7. Součástí reklamace je vystavení dokumentu s datem a náplní reklamace a zaslání
emailem na adresu Kupujícího. Dále také informace o způsobu a vyřízení reklamace.
Pokud je reklamace zamítnuta, je Prodávající povinen informovat Kupujícího o důvodu
zamítnutí reklamace.
3.8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného hrazeného při
odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv na
reklamaci a byly vynaloženy skutečně a účelně. Popřípadě jejich náhradou za službu
(poštovné). V popřípadě odůvodněného odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady na
zboží, má Kupující právo požadovat náhradu za poštovné za navrácené zboží.

Michal Nováček
Vystrčil s.r.o.

se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno
IČO: 25581911 ; DIČ: CZ25581911

podnikající na základě Živnostenského oprávnění spisová značka C 35477, Krajský soud v Brně

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti Vystrčil s.r.o., se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno, IČO: 25581911, podnikající na základě živnostenského oprávnění C 35477, Krajský soud v Brně (dále jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”), ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2. Kupujícím je spotřebitel či podnikatel

1.3. Prodávající je firma:
 - Vystrčil s.r.o., se sídlem Jírova 7, 628 00 Brno, IČO: 25581911, podnikající na základě živnostenského oprávnění C 35477, Krajský soud v Brně
- definovaná v § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (náklady na balení, dopravu a podobné výdaje jsou uvedeny nejpozději před uzavřením kupní smlouvy). Nabídka prodeje a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou nabízeny Prodávajícím a než je uzavřena daná kupní smlouva s Kupujícím.

2.2. Kupující prohlašuje, že všechny údaje týkající se Kupujícího v Kupní smlouvě jsou uvedeny řádně a pravdivě. Pro případ porušení této povinnosti je sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč. Nárok Prodávajícího na náhradu škody není touto smluvní pokutou nijak dotčen.

2.3. Objednání zboží je uskutečněno skrze webový formulář na webovém rozhraní obchodu (www.drevnikovesteny.cz). Formulář obsahuje zejména tyto informace

- informace o objednávaném zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží (platba pomocí platební brány PAYS / převodem na účet přes fakturu, dobírkou při převzetí zboží) a informace o požadovaném doručení zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

3.2. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a zejména za její bezvadovost. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a popisované vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím popisované, nebo na základě  prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství nebo hmotnosti.

3.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez dlouhého odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícím Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou nebo výměnou daného kusu či celého zboží. Pokud takový postup není možný, může Kupující požadovat odpovídající slevu či od kupní smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud Kupující před převzetím o rozporu s kupní smlouvou věděl a bylo tak domluveno s Prodávajícím, nebo pokud rozpor Kupující zavinil sám vlastní vinou.

3.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající  za vady, které se projeví jako Rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

3.5. Není-li sjednáno jinak, je záruční doba – tedy doba  odpovědnosti Prodávajícího za vady věci 24 měsíců.

3.6. v případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za níž byla sleva poskytnuta.

3.7. Součástí reklamace je vystavení dokumentu s datem a náplní reklamace a zaslání emailem na adresu Kupujícího. Dále také informace o způsobu a vyřízení reklamace. Pokud je reklamace zamítnuta, je Prodávající povinen informovat Kupujícího o důvodu zamítnutí reklamace.

3.8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného hrazeného při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv na reklamaci a byly vynaloženy skutečně a účelně. Popřípadě jejich náhradou za službu (poštovné). V popřípadě odůvodněného odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady na zboží, má Kupující právo požadovat náhradu za poštovné za navrácené zboží.

  1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Odstoupení od smlouvy bez důvodu vadného zboží je možné do 30ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Navrácené zboží musí být čisté, nepoškozené a s kompletní dokumentací, pokud možno v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží převzato.

4.2. Odstoupení od smlouvy a zboží je Kupující povinen zaslat na adresu provozovny prodávajícího.

4.3. V případě důvodného odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu aktuální kupní cenu vráceného zboží dle stavu zboží nejpozději do 30ti dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a od vrácení zboží. Prodávající má právo před vyřízením reklamace zboží odstoupením od kupní smlouvy stav a vlastnosti zboží zhodnotit.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.2. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

5.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

5.5. Prodávající může znění OP měnit či doplňovat

5.6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.Košík

Košík je prázdný.